Trendpersonal Sverige Services AB

INTEGRITETSPOLICY

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det är Trendpersonal Sverige Services (org.nr 559254-6880) Trendpersonal Sverige Services som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress: Ursviksvägen 127C, 174 46 Sundbyberg

info@tpsservices.se

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du önskar en offert eller när du hör av dig till oss via ett formulär, telefon eller email. De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:


  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Postadress
  • Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
  • Trendpersonal Sverige Services hemsida, t.ex. när kontaktar oss via våra kontaktformulär;
  • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
  • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt.
  • från tredje parter i form av olika adressleverantörer;

Skicka in din förfrågan Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Särskilt om samtycke

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. när du hör av dig via vår hemsida. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis.

Överföring av dina personuppgifter

För att Trendpersonal Sverige Services ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Trendpersonal Sverige Services. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att TTrendpersonal Sverige Servicesska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi på Trendpersonal Sverige Services arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Max 12 månader, i vissa fall längre om du är kund hos oss eller det finns någon annan rättslig grund för det.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.

Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.

I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

Du har rätt att i vissa fall kräva att Trendpersonal Sverige Services behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.

Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift. Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Trendpersonal Sverige Services behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar I integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Trendpersonal Sverige Services hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett. Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Trendpersonal Sverige Services - OM OSS

Trendpersonal Sverige Services AB är ett aktiebolag med verksamhet i Stockholm och Uppsala-regionen. Som företag erbjuder vi olika tjänster med fokus på lösningar för både privatpersoner och företag i Stockholm.

Som företag har vi varit aktiva sedan 2018 som ett privat företag med över sju yrkesutbildade anställda och nu är vi ett aktiebolag.

Med våra år av erfarenhet, både städtjänster och bemanningstjänster, håller vi alltid uppdaterade om de senaste tjänsterna i branschen.

Vårt mål är att erbjuda god service och fortsätta att utvecklas för att tillgodose våra kunders dagliga behov. Med Trendpersonal Sweden AB får du de bästa tjänsterna du behöver. Som företag är våra kunders tillfredsställelse mycket viktiga för oss.

Du är mycket välkommen att kontakta oss!

Våra partners